ویژگی های محصول

فرآیند ایجاد پایگاه داده منابع و زمانبندی فعالیت های اجرایی پروژه با افزونه های متعدد آسپا بر روی نرم افزارهای Revit و MSProject بصورت اتوماتیک می باشد

ایجاد پایگاه داده پروژه ساختمانی بصورت فرآیندی خودکار
ایجاد پایگاه داده پروژه ساختمانی بصورت فرآیندی خودکار

ایجاد پایگاه داده پروژه بصورت فرآیندی خودکار

حساب کاربری های مختلف با سطح دسترسی مشخص به اطلاعات پروژه با سه تیپ شخصیت مدیر پروژه، مدیر برنامه ریزی و مسئول کارگاهی تعریف می شود

تعریف شخصیت های مختلف با سطح دسترسی مشخص

نمایش سه بعدی بر روی مرورگر با فیلترهای مختلف براساس ویژگی المان و یا زمانبندی آن به منظور جلوگیری از تفاسیر چند گانه و تصویر سازی بهتر از المان های پروژه می باشد

نمایش سه بعدی المان­ های پروژه ساختمانی بر روی مرورگر وب BIM

نمایش سه بعدی المان­ های پروژه بر روی مرورگر وب

مدیریت زمانبندی پروژه با دسترس بودن نمودار گانت پروژه و بروزرسانی فعالیت ها بدون نرم افزار ی خاص تعامل یکپارچه ای با سایر منابع المان های پروژه ایجاد می کند

مدیریت زمانبندی پروژه ساختمانی با امکان بروز رسانی بر بستر ابری

مدیریت زمانبندی پروژه با امکان بروز رسانی بر بستر ابری

تقویم اجرایی پروژه به منظور نمایش فعالیت های روزانه پروژه براساس زمان واقعی فعالیت ها می باشد

تقویم اجرایی از فعالیت های پروژه ساختمانی

تقویم اجرایی از فعالیت های پروژه

تعامل مسئول کارگاه و مدیر برنامه ریزی در قالب یک ساز و کار تعریف شده به منظور بروز نگه داشتن وضعیت فعالیت های پروژه می باشد

ساز و کار تعاملی کارگاه و دفتر برنامه ریزی پروژه ساختمانی

ساز و کار تعاملی کارگاه و دفتر برنامه ریزی پروژه

امکان ثبت وضعیت آب و هوای پروژه بصورت خودکار با امکان ضمیمه کردن تصاویری از پروژه در قالب گزارشات روزانه برقرار می باشد

ثبت تصاویر و وضعیت روزانه پروژه ساختمانی

ثبت تصاویر و وضعیت روزانه پروژه

گزارشات استاندارد پروژه بصورت خودکار و بروز از گردش اطلاعات آخرین وضعیت پروژه ایجاد می شود

گزارشات به روز از وضعیت پروژه ساختمانی

گزارشات به روز از وضعیت پروژه

مقدار مصالح و حجم کار هر فعالیت از پروژه برای کاربر در دسترس خواهد بود تا در کنار بعد زمان هر فعالیت به کاربر امکان تصمیم گیری به موقع تامین و تدارک پروژه را میسر کند. این ویژگی به زودی به قابلیت های وب اپلیکیشن آسپا اضافه خواهد شد.

متره خودکار منابع براساس رویکرد محصول محور

متره خودکار منابع براساس رویکرد محصول محور

پروژه خود را ایجاد کنید